... projecten ...


Fusiebegeleiding, innovatie, visie-, strategie en teamontwikkeling van Woonzorg-, Welzijns- en Thuiszorg instellingen in Friesland, Gelderland en Zuid-Holland

Doorgaans de nadere uitwerking en effectuering van het prefusie-bedrijfsplan om de feitelijke vervlechting van de gefuseerde partners te realiseren. Mijn rollen hierin: enerzijds raadsman en inspirator voor de Raad van Bestuur, anderzijds leider van het projectteam, waaraan deze opdracht wordt verleend en ontwerper en trekker van de verschillende werkconferenties en teamontwikkelbijeenkomsten.
Een project met als doel de medische en verpleegkundige voorzieningen in de asielzoekerscentra ten tijde van de instroomhausse op een aanvaardbaar peil te brengen en daarna de overdracht van deze zorg aan de regionale GGD-stichtingen. Lid van het onderhandelingsteam. Vervolgens werd het Bureau Gezondheidszorg Asielzoekers op poten gezet om de verantwoordelijkheid voor de zorg vanuit de COA te effectueren.

Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Oprichting ziekenfonds voor NVS verzekeringen

Dit project omvatte de laatste fase van de operationalisering van het Ziekenfonds Nederzorg. Strategie, marktpositionering, opzet en invulling van het businessplan en het vervlechten van het NVS frontoffice met het backoffice van de uitvoerende ziekenfondsorganisatie. Sparringpartner en adviseur voor de directie en de dagelijkse aansturing van verschillende projectgroepen.
Bij deze projecten waren altijd veel uitvoerende en belangenorganisaties betrokken. Binnen 8 maanden lag een voor alle betrokkenen èn gemeente aanvaardbaar integraal bedrijfsplan op tafel. Vervolgens werd veelal een instroomplan geformuleerd om de overgang van personeel vanuit de verschillende instellingen naar de nieuwe stichting soepel te laten verlopen.

Meerdere gemeenten: ontwikkeling indicatieorgaan AWBZ

Teambuilding Concerndirectie Verzorgings- en verpleginsinstellingen te Rotterdam

Een teambuildingsprogramma voor de Raad van Bestuur en drie regionale directies van een concern verzorgings- en verpleegtehuizen. De kern: het oplossen van ernstige problemen in de samenwerking. Op basis van interviews en een conferentiesetting, waarin op beheerste wijze diepgaande verschillen van inzicht tot uiting konden komen, is weer een werkbare situatie ontstaan.
Voor drie gemeenten werden lokale zorgloketten opgezet waar de dienstverlening van verschillende zorginstanties geïntegreerd zou worden aangeboden. Als projectleider voerde ik deze opdracht uit met collega's van Compliance Consult. Er werd een stuur- en werkgroep met vertegenwoordigers uit gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen.

Oprichting geïntegreerde zorgloketten regio Oost-Brabant

Doorlichting van een locale welzijnsinstelling

Het ging hier om een opdracht van een middelgrote gemeente om haar grootste welzijnsinstelling door te lichten. Dit resulteerde in a) actualisering van het gemeentelijk beleid t.a.v. het werkveld van de stichting, b) een verbeterde samenwerking tussen gemeente en stichting en c) een gedeeltelijke herverdeling van taken tussen gemeente en stichting.
Onder mijn leiding is tweemaal een landelijk onderzoek uitgevoerd. Eerst naar de kwaliteit van het personeelsbeleid bij ambulancebedrijven en na de vorming van de Regionale Ambulance Voorzieningen naar het vermogen van de sector om een eigen HR-beleid te voeren. Beide onderzoeken werden zoveel mogelijk interactief (met zodanige website) uitgevoerd zodat de betrokken bedrijven er direct op konden inspelen. Het onderzoek werd op mijn advies gevolgd door een professioneel HRM- serviceaanbod vanuit het Nai/SOVAM.

Kwaliteitsbeoordeling personeelsbeleid en invoering HRM-discipline in de ambulancesector

Instituut voor Bedrijfskunde Opleidingen (IBO) te Zeist

Aan dit instituut was ik van 1994 tot 2004 verbonden. Tot 2000 als free-lance programmaleider van de Health Care Bedrijfskunde opleiding. Ik actualiseerde de inhoud van de opleiding, wierf en beoordeelde docenten en begeleidde analysegroepen. Vanaf 1997 ook als docent en analysebegeleider, later ook als vast lid van de verschillende IBO-examencommissies. Van januari 2000 t/m 2004 had ik een pt-dienstverband als programmamanager van incompany opleidingen. In die functie acquireerde ik opdrachten, zorgde ik voor design en curriculumontwikkeling en stuurde ik programmaleiders aan.
Na enkele jaren van mismanagement wilde een directieteam een nieuwe start maken. In een intensieve teambuilding zocht men elkaar weer op. Bij het outdoor mennen van een span paarden, vond ieder binnen het team zijn/haar eigen coach. Een tweede directieteam wilde een zakelijke basis leggen voor een ingrijpend verandertraject. Na een individuele intake werd in een tweedaagse bijeenkomst de onderlinge cohesie en het draagvermogen bepaald om de veranderopdracht samen aan te pakken en tot een goed einde te brengen.

Regionale Directie Rijksgebouwendienst

Gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders en het Directieteam van een middelgrote gemeente

Vanaf 2002 leid ik jaarlijks werkconferenties van het College afzonderlijk en van het College met het ambtelijk Directieteam. De opdracht is geleidelijk verbreed van eerst de kwaliteit van de samenwerking in het College (teamontwikkeling), toen tussen het College en het Directieteam (gezamenlijke visieontwikkeling en verbetering businessperformance) naar visieontwikkeling (de agenda van de toekomst). In 2006 na de verkiezingen ook een raadsconferentie, gericht op elkaar verstaan en bruggen bouwen. In 2007 werkconferentie van college met ambtelijke staf over de profielontwikkeling van deze plaats.
Elke individuele coachingsopdracht geschiedde op basis van een persoonlijke overeenkomst met de gecoachte. In de loop van de jaren zijn door mij medewerkers van organisaties gecoacht die functies bekleedden zoals ervaren en startende opleidingsmanager (Hoge School), facilitair manager (universitair ziekenhuis en sectorale dienstverlener) en burgermeesters en zelfstandige ondernemers (DGA). Teamcoaching oefende ik uit voor dienstverlenende en opleidingsorganisaties.

 

Wmo-invoering Rotterdam

In opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond gedurende een jaar (2006-2007) het programmamanagement vervuld van de invoering van de prestatievelden 3 en 4 van de Wmo. Succesvol afgerond met (a) het Programma Vraagwijzersystematiek na de switch van een design- naar een procesaanpak en (b) gebaseerd op overleg met alle betrokken organisaties de vaststelling door de Gemeenteraad van het Beleidskader Intensivering Ondersteuning Mantelzorgers, met als (mijn) noviteit de mantelzorgovereenkomst.