... werkterreinen ...

 

coaching: analytisch, betrokken en reflectief

Als individuele coach blijf ik zoveel mogelijk bij mijzelf weg, mijn eigen verhaal is voor u niet relevant. Ik ben voortdurend spiegelend op uw input bezig totdat u een helderder beeld heeft van het eigen functioneren, van wat er gebeurt, wat u anders zou willen en wat er stapsgewijze anders zou kunnen. In de vertrouwensband tussen u en mij als coach gaat het om luisteren, doorvragen, confronteren en ondersteunen. Dus: diepgang op de historie, ontremmen in het hier-en-nu, doorkijkjes bieden en met ambitie vooruit durven kijken.

teamontwikkeling als tool voor waardecreatie

Teamsituaties lopen soms stuk op externe bedreigingen, een managementstijl die niet bij het team past of spanningen tussen teamleden door irrationele elementen in de onderlinge relaties en in de teamdynamiek. De stagnaties in het samenwerkingsproces t.b.v. waardecreatie worden in teamverband via mijn reflectietechnieken met elkaar verhelderd. Vervolgens leert het team weer een coöperatieve teamsfeer te scheppen en die in stand te houden. Het team krijgt de unieke kwaliteit van een high perfomance team. Teamcoaching helpt om dit te bestendigen.

psycho- en organisatiedynamiek

Ineffectieve verhoudingen en dynamieken tussen werkeenheden en tussen individuen in organisaties zie ik als de weerslag van onbewuste processen en irrationele besluiten en gedragingen. Mijn taak is dat met het management boven water te krijgen en daarin inzicht te geven. Daaruit ontstaat de behoefte aan transparantie, directe communicatie en heldere afspraken. Als de interne dynamiek opnieuw in balans is en delegatie vol vertrouwen plaatsvindt, krijgt het management zijn sturende rol terug.

management-, team- & talentontwikkeling inéén

Een integrale aanpak voor de ontwikkeling van leiderschap, de doorgroei naar high performing manager en de toename van ieders persoonlijke effectiviteit, is dat wat u wilt? De toepassing van mijn ontwikkelconcept van de 'Leerkavel' leidt tot het scheppen van de lerende organisatie. Het alom aanwezige talent vertegenwoordigt de nieuwe organisatie en gaat die samen concreet neerzetten. Deelnemers aan een strategisch leerkavel worden aangesproken op de verantwoordelijkheid en de eigen én de gezamenlijke bijdrage aan de duurzame bedrijfsontwikkeling, de verbetering van de effectiviteit van de bedrijfsvoering en het bedrijfsklimaat. Zo ontwikkelt zich de innovatieve kracht in én van de organisatie en ontstaat inspirerend leiderschap.

programma- en procesmanagement

Soms is een tijdelijke verfrissende inbreng van buiten onmisbaar, zeker als door de ingewikkeldheden van de eigen organisatie belangrijke opgaven vast dreigen te lopen. Of als er voor een nieuwe opgave niet de goede trekkracht in de organisatie voor handen is. Na een quick scan formuleer ik met de opdrachtgever wat de aard en omvang van de inzet zal zijn, voor hoe lang en vooral ook wat het resultaat moet zijn. Daarop ga ik een inspanningsverplichting aan. Vervolgens met een team aan de slag om met hernieuwde inspiratie en ambitie de opdracht tot een geslaagd einde te brengen.